Strona główna

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II-gim półroczu 2014

SKS XXI z 31.07.2014

Mszyce, dokarmianie późnych odmian jabłoni, dokarmianie wapniem, podawanie potasu, szara pleśń w uprawach malin. Pobierz.pdf

 

Zmiana zasad na PSZOK

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2014 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu zaprzestaje odbierania odpadów poremontowych, rozbiórkowych i budowlanych.

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 5 uchwały nr X/37/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym „odpady poremontowe, rozbiórkowe i budowlane oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez Związek, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.”  Pełny tekst w/w uchwały dostępny jest na www.natura.grojec.org.pl

 

Konsultacje Programu współpracy na 2015 rok

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 36.2014 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu  współpracy  Gminy Jasieniec z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o  których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003  r. o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie, na rok  2015 zostaje uruchomiony proces konsultacji.
Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Więcej…

 

Komunikat PIORIN z 15 lipca 2014r

komunikat o zagrożeniu owocówką śliwkóweczką II-gie pokolenie
Zainteresowanych zapraszam na stronę:
http://piorin.gov.pl/sygn/php/rpowiat.php?kod=WAGR
Uwaga jeżeli przy nazwie szkodnika istnieje napis Komunikat aktywny oznacza to że jest to komunikat obowiązujący.

 

Złodziej zatrzymany.

2014-07-11 W czwartek, dzięki interwencji zaniepokojonych mieszkańców, policja zatrzymała mężczyznę wynoszącego z terenu jasienieckich stawów pęk roślin wodnych. Po przesłuchaniu zatrzymanego udało się ustalić dane osoby, która zleciła dokonanie kradzieży. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające.

Dziękujemy za reakcję mieszkańcom, którzy nie są obojętni na niewłaściwe postępowanie innych osób godzące we wspólne dobro naszej małej ojczyzny.

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jasieńcu

2014-07-04-2Największą inwestycją jaką gmina obecnie realizuje jest modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jasieńcu. Zadanie to jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Modernizacja realizowana jest w cyklu dwuletnim, więc zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2015 r. Śmiało możemy stwierdzić, że obecnie prace zrealizowane są w 20%, tzn. wykonano już stan surowy budynku, w którym większą część stanowić będą  pomieszczenia technologiczne (przewidziano również miejsce na pomieszczenie socjalne), wybudowano reaktor (główny obiekt technologiczny oczyszczalni), trwają prace związane z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu oraz przebudową budynku z przepompowniami. Po zakończeniu robót budowlanych nastąpi wyposażenie obiektu w niezbędne urządzenia. Koszt całego zadania zamyka się kwotą  2933 tys. zł z czego 75% kosztów kwalifikowalnych to dofinansowanie ze środków unijnych.

2014-07-04-1

 

Świetlica prawie gotowa

2014-07-03Zakończyły się już  prace budowlane przy przebudowie i zmianie użytkowania piwnic pod biblioteką gminną / podziemia budynku administracyjnego/ na świetlicę wiejską. Obecnie jesteśmy na etapie odbiorów oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zadanie realizowane było w ramach unijnego Programu Odnowy Wsi. Całkowity koszt zadania to kwota. 433 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na tę inwestycję.  W oddanym obiekcie  znajdzie swoją siedzibę gminna siłownia  dostępna  dla  naszych mieszkańców oraz świetlica dla  młodzieży, dzieci i  innych grup poszukujących miejsca  na  spotkania. Zobaczmy jak wygląda dziś, a jak wyglądała jeszcze niedawno.

 

Setne urodziny Pani Lucyny Jaroszkiewicz

2014-06-30-230 czerwca 2014 r. Pani Lucyna Jaroszkiewicz, mieszkanka Gminy Jasieniec, obchodziła w naszym urzędzie setne urodziny. Jubilatce w tym dniu oprócz rodziny towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego: Pan Rafał Rajkowski – Kierownik Delegatury Placówki Zamiejscowej w Radomiu oraz Pan Zbigniew Gurtat - Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich, Pani Melania Furmańczyk - Kierownik Inspektoratu  ZUS w Grójcu,  Wójt Marek Pietrzak, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu oraz pracownicy USC w Jasieńcu. Pani Lucyna Jaroszkiewicz otrzymała również List Gratulacyjny od Premiera RP Donalda Tuska. Dostojna Jubilatka z wielką radością przyjęła kwiaty, gratulacje, życzenia oraz … niespodzianki.

 

Żegnaj szkoło!

2014-06-30-1Wreszcie nadszedł upragniony czas wakacji. Uczniowie otrzymali już świadectwa i mogą planować letnie przygody.Tradycyjnie, Pan Wójt Marek Pietrzak nagrodził tych, którzy  rzetelnie pracowali i osiągnęli wysokie wyniki w nauce ."Nagrodę Wójta" dla najlepszych uczniów klas szóstych i trzecich gimnazjum w tym roku  otrzymali:

W Szkole Podstawowej im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej - Oliwia Kuśmierska
W Szkole Podstawowej im. J. Suskiego w Jasieńcu - Mateusz Kujawski, Anna Selke, Małgorzata Sotek.
W Publicznym Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Jasieńcu - Marta Leśniak.

Gratulujemy.

 

 

poradnik meldunkowy

2014-07-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r. można składać w siedzibie ośrodka wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej...
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka.

Więcej informacji...

***

 

nr 112

zobacz wideo

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca na konto:
Urząd Gminy w Jasieńcu Jednostki Oświatowe

nr 58 9130 0003 2001 0000 0198 0021

lub bezpośrednio w kasie Urzędu w godz. 8.00 -14.00.

***

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Więcej informacji

***

 


www.dobreserce.com.pl

Wolontariat "Dobre Serce"
w Grójcu

os. Polna 9 lokal 0
dysponuje (nieodpłatnie) sprzętem rehabilitacyjnym dla potrzebujących w postaci: wózków, krzesełek, balkoników, materacy odleżynowych itp.

Tel kontaktowy: 0 691578281

 

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych KRUS

 

pokza

 

 
Poczta pracownicza