Strona główna

 

lewiczyn 2014

 

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II-gim półroczu 2014

 

Uwaga Rodzice!!!

altPrzypominamy, że  w dniach 1 -15 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Jasieńcu w pokoju nr 5 (parter) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego . Informujemy jednocześnie, że kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 456 zł netto.

 

MRIRW podało stawki rekompensat

Na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowane zostały stawki rekompensat wynikających z unijnego pakietu stabilizującego rynek owoców i warzyw w związku z wprowadzonym przez Rosję embargiem.

Najwyższą stawkę płatności otrzymają producenci rolni przeznaczający owoce i warzywa na bezpłatną dystrybucję do uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych . Niższe kwoty otrzymają producenci, którzy podejmą decyzję o wycofaniu poprzez spasanie, przetwórstwo na bioetanol przeznaczony na cele nieżywnościowe, przetwórstwo na biogaz, "zielone zbiory" i niezbieranie.

Maksymalne kwoty wsparcia dla produktów objętych nadzwyczajnym wsparciem Unii Europejskiej (w zł/kg) podane są w tabeli.

Wymienione wyżej działania obejmują okres od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r. Uprawnionymi do otrzymania wsparcia są zarówno uznane organizacje producentów realizujące Program Operacyjny, jak i pozostali producenci.

 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego: PILNE! Uwaga producenci starający się o wsparcie w związku z embargo rosyjskim

wykrzyknikAgencja Rynku Rolnego apeluje  do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia .
 
W związku z ukazaniem się w dniu 30.08.2014 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz. U. UE L 259 z 30.08.2014 r., str. 2), a co z tym idzie obowiązkiem rozpoczęcia raportowania do KE informacji o złożonych powiadomieniach ARR, przypomina producentom o uzupełnieniu formularzy i składaniu kolejnych do Oddziałów Terenowych. Wsparcie dla poszczególnych krajów będzie przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, dlatego prosimy o pilne potraktowanie naszego apelu.

Uzupełniony formularz zgłoszenia można pobrać tutaj.

Szczególowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego

 

Dla chcącego nic trudnego?

Czegoś podobnego nie dokonał nawet Liverpool z Jerzym Dudkiem w składzie. Chodzi o wyczyn Iskry Zbrosza Duża, która przegrywała już 0:4 i zdołała zwyciężyć 5:4. Niesamowite!

Słowa najwyższego uznania. :-)

źródło: http://radomsport.pl

 

Wyprawka szkolna 2014

alt

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników rodzice mogą składać do 15 września 2014 r. w szkole, do której uczęszczać będzie uczeń w roku szkolnym 2014/2015. Szczegóły poniżej.

Więcej…

 

Spotkajmy się nad stawami w Jasieńcu 2014

2014-08-2624 sierpnia po raz kolejny spotkaliśmy się na Pikniku Rodzinnym nad stawami w Jasieńcu. Mimo kapryśnej aury uczestnicy nie zawiedli. Dla artystów takich jak Czerwone Gitary,  Marcin Maroszek i Stasiek Wielanek warto było trochę zmarznąć. Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym mogliśmy uatrakcyjnić przebieg Pikniku Rodzinnego. W tym roku wsparli nas:
- EWMAj Jędrzejczyk i Spółka
- PPHU Trans-Żwir Honorata Jasińska, Norbert Jasiński
- Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
- firma POLSAD Jacek Korczak

Galeria zdjęć

Serdecznie dziękujemy 

 

Informacja dotycząca projektu rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia w sektorze owoców i warzyw w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską

Komisja Europejska przekazała do zaopiniowania państwom członkowskim Unii Europejskiej projekt rozporządzenia ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia w sektorze owoców i warzyw w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską.

 Główne założenia projektu:

 • Wsparcie finansowe przyznawane będzie uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw, jak i producentom niebędącym członkami takich organizacji (tj. producentom indywidualnym).
 • Wsparcie finansowe przyznawane będzie w przypadku przeprowadzenia tzw. wycofania z rynku (tj. nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży), niezbierania lub zielonych zbiorów.
 • Wsparcie finansowe będzie przyznawane do następujących produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia: pomidory, marchew, kapusta biała, papryka słodka, kalafiory, ogórki, korniszony, grzyby z rodzaju Agaricus, jabłka, gruszki, "owoce czerwone", winogrona stołowe i kiwi.
 • Wsparcie finansowe będzie przyznawane w odniesieniu do działań przeprowadzanych w okresie od 18 sierpnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
 • Całkowite wsparcie finansowe UE nie przekroczy 125 mln EUR, przy czym 82 mln EUR przeznacza się na wsparcie dla jabłek oraz gruszek, a 43 mln EUR na pozostałe produkty.
 • Wsparcie finansowe dla organizacji producentów będzie przyznawane niezależnie od programów operacyjnych, jakie te podmioty mogą realizować.
 • W przypadku działania polegającego na tzw. wycofaniu produktów z rynku maksymalne stawki wsparcia za wycofane produkty w zależności od przeznaczenia produktów określone zostały w załączniku do projektu rozporządzenia jak i załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji 543/2011 i wynoszą: zobacz.
 • W przypadku wycofywania przez producentów indywidualnych stawki te zostaną dodatkowo pomniejszone o 50% w przypadku przeznaczenia produktów na cele inne niż bezpłatna dystrybucja.
 • W przypadku działań niezbierania i zielonych zbiorów maksymalne stawki nie mogą przekroczyć 90% stawki określonej dla wycofań z przeznaczeniem na cele inne niż bezpłatna dystrybucja.
 • W przypadku stwierdzenia, że suma kwot wnioskowanych osiągnęła maksymalny poziom wsparcia UE tj. 125 mln EUR, Komisja Europejska niezwłocznie powiadomi państwa członkowskie o konieczności wstrzymania przyjmowania wniosków i ewentualnym zastosowaniu współczynnika redukcji. Oznacza to, że przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków obowiązywać będzie zasada „kto pierwszy ten lepszy”.
 • Wnioski o płatność można będzie składać do dnia 12 grudnia 2014 r.
 • Państwa członkowskie wyznaczą odpowiednie instytucje administrujące tymczasowym nadzwyczajnym systemem wsparcia do 30 września 2014 r.
 • Wypłata wsparcia będzie mogła być realizowana po 16 października 2014 r.
 • Wsparcie finansowe zostanie wypłacone do 30 czerwca 2015 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi negatywnie odniósł się do powyższych propozycji. Więcej na stronach Agencji Rynku Rolnego.

 

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu. Producenci z terenu woj. mazowieckiego składają powiadomienia w: Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Al. J. Waszyngtona 146 04-076 Warszawa
Druk powiadomienia dostępny jest na stronie internetowej ARR pod adresem:
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:arr-przyjmuje-powiadomienia-od-rolnikow-poszkodowanych-embargo&catid=379&Itemid=1114

Szczegóły dotyczące asortymentu, wysokości stawek oraz sposobu realizacji mechanizmu będą ogłoszone po publikacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Andrzej Kołodziejczyk
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
Sekcja Informacji i Promocji

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem dostepna jest tutaj.

 

Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie dodatkowych środków wsparcia dla sektora owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem

Komisja Europejska poinformowała, że zamierza uruchomić dodatkowy mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem. Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwopsujących się gatunków, których nie można długo przechowywać po zbiorach, a żaden alternatywny do rosyjskiego rynek zbytu nie jest dostępny. Komisja określiła, że pomoc będzie dotyczyć m.in. takich produktów jak: pomidory, marchew, kapusta, papryka, kalafiory, ogórki i korniszony, pieczarki, jabłka, gruszki, owoce czerwone (np.: truskawki, maliny, wiśnie, porzeczka), winogrona deserowe i kiwi.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego.

 

 

poradnik meldunkowy

2014-07-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r. można składać w siedzibie ośrodka wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej...
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka.

Więcej informacji...

***

 

nr 112

zobacz wideo

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca na konto:
Urząd Gminy w Jasieńcu Jednostki Oświatowe

nr 58 9130 0003 2001 0000 0198 0021

lub bezpośrednio w kasie Urzędu w godz. 8.00 -14.00.

***

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Więcej informacji

***

 


www.dobreserce.com.pl

Wolontariat "Dobre Serce"
w Grójcu

os. Polna 9 lokal 0
dysponuje (nieodpłatnie) sprzętem rehabilitacyjnym dla potrzebujących w postaci: wózków, krzesełek, balkoników, materacy odleżynowych itp.

Tel kontaktowy: 0 691578281

 

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych KRUS

 

pokza

 

 
Poczta pracownicza