Pracujemy krócej

Szanowni Państwo W dniu 30 listopada br. (poniedziałek) przyjmujemy interesantów do godz. 14.00. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Krótko o gminie Drukuj
środa, 01 grudnia 2010 09:51

{slimbox_1_2
images/stale_elementy/mapka.png|
images/stale_elementy/tb_mapka.png|&nbsp|
}

Kliknij aby powiększyć

 

 

Gmina Jasieniec położona jest w południowo-wschodniej części powiatu grójeckiego, a jednocześnie w centralnej części województwa mazowieckiego. Zalicza się ona do grójeckiego rejonu sadowniczego i z tego powodu często nazywana jest gminą kwitnących jabłoni i wiśni.
Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są na schyłek epoki brązu (800-500 lat p.n.e.), ich ślady znaleziono w dzisiejszej wsi Gośniewice nad rzeką Kraską. Powstanie parafii Jasieniec datować można na wiek XIII (mógł to być rok 1208), a sama wieś Jasieniec notowana była w roku 1239. W XVI w. do parafii Jasieniec należało już 19 wsi szlachty folwarcznej i 8 wsi szlachty zagrodowej. Zamieszkiwały tu rody m.in. Jasieńczyków, Łychowskich (herbu Jasieńczyk), Falęckich, od których nazwisk zostały utworzone nazwy wsi. Na terenie gminy możemy też znaleźć ślady powstania styczniowego. 18 maja 1863 roku w Gołębiowie oddział powstańczy majora Władysława Grabowskiego stoczył bitwę z regularnym wojskiem carskim dowodzonym przez gen. Mikołaja Meller-Zakomelskiego. W bitwie zginęło ponad 30 powstańców, a 180 dostało się do niewoli.

Jasieniec leży nieomal w połowie drogi między dwiema aglomeracjami miejskimi, tj. Warszawą (odległą o 53 km) i Radomiem (odległym o 60 km), które łączy droga krajowa nr 7 (Warszawa-Kraków), przebiegająca w pobliżu granic gminy. Najbliższe miasta to: Grójec (6 km) oraz Warka (18 km, równocześnie najbliższa stacja kolejowa), które łączy droga wojewódzka nr 730. Sąsiaduje z gminami: Grójec, Chynów, Warka, Promna, Goszczyn i Belsk Duży. Transport osobowy realizowany jest przez komunikację autobusową (PKS), która zapewnia bezpośrednie połączenia Jasieńca z Grójcem, Warką i Warszawą.
Pod względem geologicznym obszar gminy Jasieniec położony jest w południowozachodniej  części niecki warszawskiej, na wysokości 70-110 m n.p.m. Gmina zajmuje obszar około 10 780 ha, z czego około 8 974 ha stanowią użytki rolne. Lasy i grunty leśne zajmują ok. 1530 ha, co stanowi 14,6% powierzchni gminy. Największy kompleks leśny (sosnowo-dębowy) to Las Boglewicki, znajdujący się w południowo-wschodniej części gminy. Resztę stanowią grunty zabudowane i zainwestowane oraz nieużytki.
W skład gminy wchodzi 36 wsi rolniczych, zorganizowanych w 31 sołectw. Największe z nich to: Jasieniec, Boglewice, Gośniewice i Zbrosza Duża.
Na terenie gminy Jasieniec zamieszkuje 5 403 mieszkańców, z tego 1100 osób mieszka w miejscowości Jasieniec. Ludność gminy jest znacznie rozproszona w 36 miejscowościach wiejskich (31 sołectw). Tylko osiem miejscowości liczy więcej niż 200 mieszkańców, w 12 miejscowościach mieszka od 100 do 200 osób, a w pozostałych 16 poniżej 100 osób.

Gmina Jasieniec charakteryzuje się małą ilością lasów. Na jej terenie znajduje się jeden zwarty kompleks leśny, Las Boglewicki o powierzchni ok. 1 tys. ha, położony w rejonie miejscowości Boglewice i Rytomoczydła przy południowo-wschodniej granicy gminy. W kompleksie tym dominuje drzewostan sosnowy (40 do 80 lat), z niewielkimi połaciami drzewostanu dębowego. Przewiduje się utworzenie na jego terenie obszaru krajobrazu chronionego. Na terenie gminy zarejestrowano osiem pomników przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje ciekawy zespół przyrodniczy, będący częścią dziedzictwa przyrodniczego, położony w obrębie rzeki Kraski, na granicy dwóch wsi: Jasieniec i Warpęsy. W jego skład wchodzą: dwa parki podworskie,  teren lasu ze stawami, położony przy parku w Jasieńcu, zespół trzech stawów w Jasieńcu (obecnie odnowione), zespół stawów i zalesień otaczający dwór w Warpęsach, rozległe łąki w dolinie rzeki Kraski.
Teren gminy Jasieniec leży w całości w zlewni rzeki Wisły. Do najistotniejszych elementów jej sieci hydrograficznej należy rzeka Czarna (w centralnej części gminy) i rzeka Kraska (w północnej części) oraz ich dopływy.
Na Walory krajoznawcze gminy Jasieniec, na które składają się obiekty historyczne i zabytkowe (osiem zespołów pałacowo-parkowych, liczne obiekty sakralne oraz zabudowy przemysłowej), a także osobliwości przyrody, które są niezaprzeczalnym atutem i atrakcją tego obszaru. Zabytkowy zespół parkowy w Jasieńcu oraz grzybne lasy (okolice Boglewic i Osin) to kolejne atuty dla przyszłego rozwoju turystyki w gminie Jasieniec. Stawy na rzece Krasce w Jasieńcu (własność gminna), które zostały odbudowane na powierzchni ok. 2,8 ha i mogą stanowią tereny do uprawiania wędkarstwa, oraz obszar rekreacyjny.

 
Joomla template by ByJoomla.com